Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia – meble

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w Dobroniu!” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie  ofert cenowych na dostawę wyposażenia – mebli-  przeznaczonego do Żłobka „Akademia Maluszka w Dobroniu”, ul. Podleśnej 1 w Dobroniu

Oferty należy składać do dnia 29.05.2017 r. na adres:

Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dobroń!”
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. 
Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
lub 
e-mail:  akademiamaluszka.dobron@gmail.com

Do pobrania:

Leave a comment