Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

O projekcie

Projekt „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizator: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Partner: Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Okres realizacji: 01.03.2016-28.02.2019

Wartość projektu: 1 133 442,10 PLN (wartość dofinansowania – 1 076 769,82 PLN, wartość wkładu własnego: 56 672,28 PLN)

Cel projektu: Rozwój usług świadczonych przez 2 świetlice środowiskowe prowadzone przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służące integracji społecznej i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i osiedla Teofilów.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu przeżywanych przez nie trudności.

Projekt zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży łódzkiej, będącej w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej, udział w atrakcyjnych formach zajęć, dzięki którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Udział w nieodpłatnych zajęciach zwiększy szansę rozwoju i umożliwi wyrównanie różnic między nimi a młodzieżą wychowującą się w domach o wyższym statusie materialnym i prawidłowych relacjach wychowawczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, zgodnych z zakresem działań projektu, co przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci zmniejszeniu zjawiska i konsekwencji wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w dwóch świetlicach w Łodzi:

-„W Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39

– Ogrodzie Jordanowskim (filia) ul. Łanowa 14b

Zgodnie ze zdefiniowanym celem działania zaplanowane w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” są skoncentrowane na profilaktyce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.