Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Centrum Aktywizacji Mam

Okres realizacji: 01.10.2013 – 30.06.2015

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wartość dofinansowania: ….

Wkład własny: 0 PLN

Grupa docelowa:

Kobiety spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. wiek 15-30 lat,
 2. zamieszkujące miasto Łódź w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 3. pozostające bez zatrudnienia,
 4. zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
 5. powracające na rynek pracy po okresie dezaktywacji związanej z wychowaniem dziecka.

Cele: Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 mieszkanek Łodzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku 15-30 lat, powracających na rynek pracy po okresie dezaktywacji związanej z opieką nad dzieckiem.

Główne działania:

 • wsparcie psychologiczne
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia kompetencji ogólnych i zawodowych
 • staże zawodowe
 • wsparcie towarzyszące: stypendium szkoleniowe, stypendium za staż zawodowy, refundacja kosztów dojazdu na zajęcia

Ponadto jako wsparcie towarzyszące w ramach projektu powstał Klub Mamy i Malucha – klub dziecięcy, w którym Uczestniczki projektu mogły pozostawić swoje dzieci pod opieką wykwalifikowanych opiekunek na czas zajęć w projekcie.

Kompleksowe wsparcie przewidziane w ramach projektu służyło stworzeniu warunków do skutecznego powrotu na rynek pracy kobietom, które są nieaktywne zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Koordynatorki projektu:

 1. merytorycznych – Magdalena Obijalska
 2. finansowych – Ewa Gabryelak

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Indywidualne spotkania z psychologiem w wymiarze 4 godzin przypadających na jedną osobę pozwoliły nie tylko na zdiagnozowanie sytuacji Uczestniczek, ale także na przełamanie barier i trudności.

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działań w projekcie a także określenie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego. Uczestniczki bardzo wysoko oceniły spotkania z doradcą zawodowym. Nieomal 91% uczestniczek uznało je za dobre i korzystne, a 9% za raczej dobre. Negatywne opinie nie wystąpiły. Podobne oceny dotyczyły problematyki zrozumienia przekazu i zaufania do doradcy. Spotkania z doradcą zawodowym były w opinii Uczestniczek bardzo interesujące i pomocne. Część słuchaczek oczekiwałoby możliwości dalszej współpracy  w tym zakresie.

 • Warsztaty komunikacji społecznej

Celem warsztatów było uświadomienie zakresu i znaczenia efektywnego kierowania w relacjach zawodowych i prywatnych. Każda Uczestniczka szkolenia nabrała pozytywnego myślenia o kontaktach międzyludzkich i wykazała się otwartością. Potrafi rozpoznać bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Istotą zajęć było również przygotowanie słuchaczek do autoprezentacji i zwalczania stresu. O ile początkowo Uczestniczki cechowała obawa przed otwarciem i wyrażaniem emocji, to w fazie końcowej było widać wyraźny postęp – szczególnie podczas autoprezentacji.

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej

Celem warsztatów było wyrobienie poczucia własnej wartości i motywowanie do działań zgodnie z potrzebami rynku pracy. Słuchaczki miały możliwość poznać zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, dowiedzieć się gdzie należy szukać informacji o możliwościach zatrudnienia, wyrobić w sobie nawyk zarządzania czasem. Dokonany na wstępie test wykazał, że słuchaczki nie dopuszczają możliwości zatrudnienia na unijnym rynku pracy, a jedynie na polskim. Wiele wątpliwości dotyczyło tego, jak należy zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Słuchaczki wykazywały niską samoocenę. 38% uczestniczek stwierdziło, że nie jest w pełni przygotowana do rozmowy z pracodawcami, a tylko 19% uczestniczek oceniło pozytywnie swoje przygotowanie do rozmów z pracodawcami. Oceniając swoje szanse na rynku pracy jedynie 8,5% uczestniczek stwierdziło, iż są one wysokie lub bardzo wysokie, 19% oceniło je jako niskie. Po zakończeniu warsztatów opinie słuchaczek diametralnie się zmieniły i tylko pojedyncze osoby w wypełnionym teście końcowym popełniły błędy. 

 • Szkolenie obsługa komputera „ECDL Core”

Celem szkolenia było podwyższenie umiejętności Uczestniczek w zakresie użytkowania komputera, w szczególności korzystania z arkusza kalkulacyjnego, edytorów tekstu i technik graficznych. W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia Uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu czynników, które wpływają na wydajność komputera, hardware i software, funkcjonowania sieci komputerowych, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zagadnień prawnych związanych z użytkowaniem komputera.

 • Warsztaty „Wizaż i stylizacja”

Celem warsztatów było kształtowanie poczucia własnej wartości i zmotywowanie Uczestniczek do podejmowania działań w życiu prywatnym i na rynku pracy. W wyniku kształcenia słuchaczki opanowały szereg umiejętności przydatnych podczas rozmów kwalifikacyjnych, a także poznały zasady dress-codu. Uczestniczki wykazały duże zaangażowanie podczas ćwiczeń praktycznych, dowiedziały się jakich zmian w wyglądzie mogą dokonać wykorzystując przyniesione przez siebie stroje. W ankietach podsumowujących zajęcia znaczna cześć Uczestniczek wskazała na potrzebę dalszego ćwiczenia zdobytych umiejętności praktycznych, jak również zwiększenia ilości godzin zajęciowych poświęconych tej tematyce.

 • Warsztaty integracyjno-poznawcze dla Uczestniczek projektu i ich dzieci

Celem warsztatów było uświadomienie uczestniczkom podstawowych zasad wychowania oraz potrzeby wzmacniania więzi z dzieckiem. Warsztaty rozwinęły w nich umiejętność radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz dały możliwość zapoznania się z technikami wychowawczymi i potrzebami rozwojowymi dzieci. Test przed warsztatami wykazał u uczestniczek wiedzę na temat wychowania w granicach 60%. Badanie końcowe wykazało wynik 100% poprawnych odpowiedzi u wszystkich słuchaczek.

 • Warsztaty na temat żywienia „Jedzenie ma znaczenie”

Program warsztatów przewidywał ogólne informacje z zakresu dietetyki, podziału produktów na grupy żywieniowe, wytycznych WHO odnośnie żywienia dzieci. W ramach zajęć słuchaczki miały możliwość opracowania wzorcowych jadłospisów, zapoznania się z wypływem sposobu żywienia na odporność dziecka. Ważnym elementem zajęć było również zdobycie wiedzy pozwalającej prawidłowo interpretować informacje zamieszczane na etykietach produktów żywnościowych. Na wstępie zajęć przeprowadzono test, który wykazał słabą znajomość zasad żywienia dzieci, a także uleganie wpływowi reklam telewizyjnych. W trakcie warsztatów nastąpił wyraźny wzrost wiedzy na temat komponowania posiłków i konieczności stosowania produktów naturalnych wysokiej jakości, jak najmniej przetworzonych.

 • Szkolenia zawodowe

W projekcie zrealizowano szeroki wachlarz szkoleń kompetencji zawodowych dostosowując ofertę z jednej strony do indywidualnych potrzeb Uczestniczek, z drugiej mając na uwadze zmieniające się warunki lokalnego i regionalnego rynku pracy. Szkolenia kompetencji zawodowych i liczebności ich uczestniczek zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Szkolenia kompetencji zawodowych zostały zrealizowane po odbyciu przez Uczestniczki wcześniejszych bardziej ogólnych warsztatów i szkoleń, mających na celu aktywizacje społeczną i zawodową. Kompetencje zawodowe zostały także określone jako jeden z wyników prowadzonego indywidualnie doradztwa zawodowego, były także jednym z ważnych elementów wdrażanego przez Uczestniczki Indywidualnego Planu Działań. Łącznie zrealizowano 13 różnych kursów kompetencji zawodowych.

L.p.

NAZAWA SZKOLENIA

LICZBA OSÓB KTÓRE ROZPOCZEŁY SZKOLENIE

LICZBA OSÓB KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE

UWAGI

1.

Mała rachunkowość

2

2

 

2.

Pracownik administracyjno biurowy

10

10

 

3.

Opiekunka dzieci i osób starszych

8

7

1 osoba nie ukończyła szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia

4.

Grafika i animacja

2

2

 

5.

Profesjonalny housekeeping – pokojowa w obiektach hotelowych i użyteczności publicznej

2

2

 

6.

Logistyk/spedytor

5

5

 

7.

Kurs kompetencji w zawodzie fryzjerki

1

1

 

8.

Opiekunka dziecięca

1

1

 

9.

Pracownik biurowy z językiem migowym

14

14

 

10.

Kucharz małej gastronomii

1

1

 

11.

Wizaż i stylizacja

2

2

 

12.

Recepcjonistka z językiem angielskim

1

1

 

13.

Kurs języka migowego

2

2

 

 

Razem

51

50

 

 

 • Staże zawodowe

Ważnym elementem uzupełniającym proces nabywania kwalifikacji zawodowych były 4 miesięczne staże zawodowe, dla niektórych z uczestniczek wydłużone o dodatkowy miesiąc. Z tej formy skorzystały 32 Uczestniczki. Uczestniczki projektu były kierowane na staż zawodowy w porozumieniu z doradcą zawodowym, w ramach projektu zaplanowano dwie edycje rekrutacji na staże zawodowe. Kandydatki ubiegały się o rekomendację komisji co stanowiło „próbę” przed odbyciem rozmowy o staż z potencjalnym ustawodawcą. Taka forma pozwalała z jednej strony wybrać najbardziej sumienne i rzetelne Uczestniczki, które mogły się wykazać dotychczasową wysoką aktywnością we wszystkich proponowanych formach wsparcia. Jednocześnie był to także rodzaj sprawdzianu ich determinacji i dotychczas zdobytych umiejętności praktycznych w ramach aktywizacji społecznej, zawodowej i pracy z doradcą tj. realizacji Indywidualnego Planu Działań. Wyłonione do udziału w stażach zawodowych Uczestniczki następnie kierowane były na rozmowę z pracodawcą, który dokonywał ostatecznej selekcji.

 

Liczba osób na stażach w poszczególnych instytucjach.

L.p.

Miejsce stażu

Stanowisko

Liczba osób

1

Urząd Miasta Łodzi

pracownik biurowy

5

2

Przedszkole integracyjne nr 137

pomoc opiekuna

2

3

Szkoła podstawowa nr 164

pomoc nauczyciela

1

4

AP Edukacja

pracownik biurowy

1

5

Dom na zdrowiu – spółdzielnia socjalna

opiekun osoby starszej

1

6

Market „Tesco”

asystent ds. zapasów

1

7

Arsenpol Trans

pracownik biurowy

1

8

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

pracownik biurowy

2

9

Radosny Dom

opiekun osoby starszej

1

10

Hotel „Novotel”

pokojowa, recepcjonistka

1+1

11

TopFood

referent ds. logistyki, pracownik biurowy

1+1

12

Salon kosmetyczny ”Cynamon”

kosmetyczka

1

13

Agencja interaktywna ”Kamikaze”

pracownik biurowy

1

14

Salon fryzjerski BeautyPro

fryzjerka

1

15

Instytut nowych technologii

pracownik biurowy

1

16

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19

pracownik biurowy, sprzątaczka

1+1

17

STALKO

asystentka spedytora

2

18

Biuro rachunkowe PIT

pracownik biurowy

1

19

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

asystentka zarządu, asystentka ds. administracji i promocji

1+1

20

TAXTEAM

pracownik biurowy

1

21

Szkoła nauki jazdy Testosteron

pracownik biurowy

1

 

Razem

 

32

 

 • KLUB MAMY I MALUCHA

Głównym celem działalności klubu było zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie zajęć Uczestniczek w ramach projektu.

Jak wynikało z ankiet złożonych w trakcie rekrutacji, możliwość pozostawienia dziecka w klubie (przedszkolu) była jednym z najistotniejszych powodów wzięcia udziału w projekcie. Osoby, które nie poszukiwały pracy, jako pierwszoplanową przyczynę wymieniały brak możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi.

Klub Mamy i Malucha był wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi. Klub znajdował się w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Europejskich, co dawało możliwość utrzymywania kontaktu z dziećmi, karmienia na żądanie, spędzania przerwy na wspólnych zabawach.

W okresie trwania projektu łącznie pod opieką Klubu Mamy i Malucha było 55 dzieci.

W Klubie Mamy i Malucha zaplanowano i prowadzono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. edukację zdrowotną:
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zabawy grupowe na świeżym powietrzu,
 • czynności kształtujące nawyki higieniczno-zdrowotne,
 1. zajęcia plastyczne, podczas których wykorzystywane były różnorodne techniki malowania, wycinania i rysowania kredkami
 2. zajęcia z chustą Klanza, które dały możliwość aktywności i zaangażowania się we wspólne tworzenie oraz twórcze działanie w grupie,
 3. zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków do budowy zgodnej z wyobraźnią dzieci,
 4. zajęcia tematyczne, zabawy w role naśladowcze, twórcze, pory roku, itp.
 5. bajkoterapia, która miała na celu pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach emocjonalnych związanych z pobytem w obcym dla nich miejscu i z innymi opiekunkami.

 

W celu zwiększenia kompetencji rodzicielskich Uczestniczek projektu „Centrum Aktywizacji Mam” wdrażano „PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W KLUBIE MAMY I MALUCHA”.

 

Cele szczegółowe planu współpracy z rodzicami:

 • dostarczenie i pogłębienie wiedzy uczestniczek o potrzebach i możliwościach dziecka w celu jednolitych form oddziaływania wychowawczego,
 • zwiększenie kompetencji społeczno-wychowawczych Uczestniczek projektu,
 • poznanie przez Uczestniczki prawidłowych wzorców wychowawczych,
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz integracja Uczestniczek projektu i ich dzieci,
 • stwarzanie warunków do współpracy z Uczestniczkami w celu wspólnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka,
 • bliższe poznanie dzieci, ich przyzwyczajeń i upodobań w celu wspólnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka,
 • aktywne uczestniczenie rodziców w życiu Klubu dziecięcego,
 • pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców,
 • zaprezentowanie Uczestniczkom zakresu i sposobów pracy z dziećmi w prowadzonym Klubie,
 • podnoszenie kultury pedagogicznej Uczestniczek projektu w celu ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczych,
 • poznanie opinii Uczestniczek na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem Klubu.

Efektem działalności Klubu było  wypracowanie prawidłowej współpracy z rodzicami, właściwego przepływu informacji, uwzględniania sugestii i rad ze strony opiekunów, współdziałanie rodziców i opiekunów na rzecz dobra dziecka. W efekcie tak prowadzonej działalności dobrze dobrana kadra pedagogiczna ukształtowała u dzieci umiejętności:

 • wyrażania za pomocą słów i gestów swoich potrzeb,
 • asertywności,
 • sygnalizowania potrzeb fizjologicznych poprzez trening czystości,
 • komunikacyjne, rozwój mowy,
 • bycia samodzielnym i nabierania wprawy w czynnościach samoobsługowych,

a także wpłynęła na rozwój dzieci w sferze poznawczej, społecznej, emocjonalnej, motoryki małej i dużej. 

W ramach  edukacji rodziców ukształtowano umiejętności w zakresie prawidłowej higieny dziecka, profilaktyki chorób, w tym wszawicy i jej leczenia, a także  eliminacji złych nawyków u dzieci – (oduczenie ssania palca, zmniejszenie agresji wśród dzieci).

 

SPOTKANIA GRUP WSPARCIA

W Klubie Mamy i Malucha powstała grupa wsparcia dla rodziców

Celem zajęć było wsparcie kobiet w rozwoju na wielu płaszczyznach: jako mamy, kobiety, oraz osoby będące na jakimś etapie planowania kariery zawodowej. Grupa wsparcia pozwoliła mamom podczas swobodnej wymiany poglądów i opinii – moderowanej przez prowadzącego – znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania. Grupa wsparcia stworzyła mamom możliwość podniesienia samoświadomości, rozwijania wpływu na swoje życie oraz zwiększanie umiejętności planowania i realizowaniu działań służących osobistemu rozwojowi.

 

Spotkania były okazją do spojrzenia na stare problemy z nowej perspektywy i pracy nad nimi, otwartego dzielenia się i czerpania z wymiany doświadczeń między rodzicami, porozmawiania o emocjach towarzyszących macierzyństwu, wspierania się nawzajem i szukania siły w trudniejszych momentach, kiedy masz dość i czujesz się bezradna, spotkania będą wyjątkową okazją do analizy sytuacji z życia codziennego i przykładów przynoszonymi przez uczestniczki.

 

Tematy spotkań:

 • przejście ze świata dorosłych do świata niemowlęcia/dziecka,
 • czas dla mamy, 
 • niepokoje mamy,
 • związek wobec pojawienia się nowego członka rodziny,
 • karmienie, spanie, rytm dnia z dzieckiem,
 • powrót do pracy i aktywności zawodowej,
 • wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka,
 • rozwój – czym jest dla mnie?
 • czy czas macierzyństwa postrzegam jako rozwój?
 • co jest dla mnie ważne, jakie mam potrzeby?
 • czy czas macierzyństwa może być czasem rozwijania kompetencji?

 

Realizacja projektu została uwieńczona PIKNIKIEM RODZINNYM, w trakcie którego zorganizowano szereg animacji i zabaw integracyjnych w tym m.in konkursy z nagrodami, quizy, nauka tańca dla wszystkich, pokazy taneczne zespołów dziecięcych oraz mam, klaun, pokazy aluzji, dmuchany zamek, malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych, kącik plastyczny dla najmłodszych pod okiem animatora. W pikniku nieodpłatnie atrakcje zapewnili również przedstawiciele straży miejskiej z psem ratownikiem oraz autorka książek dla dzieci – pani Barbara Zytka. W trakcie Pikniku zorganizowano także 2 debaty

 •  „STAŻ OCZAMI PRACODAWCY – UCZĘ, SPRAWDZAM, ZATRUDNIAM”

W debacie w kontekście aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka udział wzięły uczestniczki projektu, stażodawcy oraz potencjalni pracodawcy. Celem debaty było przedstawienie punktu widzenia pracodawców
i przedsiębiorców oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestniczkami staży zawodowych,
a ich potencjalnymi pracodawcami. Debata umożliwiła również poznanie opinii o tej formie aktywizacji zawodowej. Staż zawodowy jest jedną z ważnych możliwości zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. Jest to też często możliwość zdobycia cennych umiejętności i sprawdzenia się w roli pracowniczki.
Z drugiej strony pracodawca /stażodawca ma okazję zrekrutowania i sprawdzenia pracownika przez okres kilku miesięcy, co pozwala ocenić kompetencje, a także przygotować do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy.

 • „JAK GODZIĆ ROLĘ MATKI, ŻONY I PRACOWNICZKI”

Panel dyskusyjny prowadzony przez Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równouprawnienia panią Bognę Stawicką miał na celu upowszechnianie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia, oraz wzmacniania pozycji kobiet na rynku pracy. W debacie udział wzięły uczestniczki projektu, stażodawcy, potencjalni pracodawcy i inni chętni uczestnicy pikniku.

W czasie dyskusji przedstawiono problemy wynikające z konieczności łączenia różnych ról społecznych, a także przedstawiano sposoby na możliwości ich godzenia. Podczas panelu przedstawione zostały także alternatywne strategie wdrażane w miejscu pracy, rozwiązania mające na celu budowanie wartości ekonomicznej pracy kobiet i zwiększenie wiedzy na temat różnorodnych form zatrudnienia. Istotne było również budowanie przekonania, że polityka rodzinna sprzyjająca równouprawnieniu ma długofalowo pozytywne skutki dla całego społeczeństwa.

Na zakończenie spotkania wręczono referencje dla najlepszych uczestniczek oraz podziękowania dla stażodawców za współpracę w ramach projektu.

Organizacja pikniku umożliwiła prezentację efektów realizacji projektu zarówno wśród uczestników pikniku jak i zaproszonym na tę okoliczność przedstawicielom lokalnych mediów.

Cel główny projektu polegający na zwiększeniu zdolności zatrudnienia do czerwca 2015 r. 60 kobiet zamieszkałych w Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym został osiągnięty w 96,67%, dwie osoby przerwały udział w projekcie co uniemożliwiło osiągniecie tego wskaźnika. Kolejne wskaźniki odnoszące się także do celu głównego – tj. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto w 175% a wskaźnik dot. ogólnej liczby kobiet, którym zaoferowano wsparcie w ramach projektu w 111,67%.

Efekty realizacji projektu szczegółowo opisano w RAPORCIE EWALUACYJNYM.

 

„CENTRUM AKTYWIZACJI MAM” W MEDIACH

 

 PORTAL „MAMO PRACUJ” – wywiad z uczestniczką projektu – 18.03.2014 

BIULETYN WUP W ŁODZI „Wytwórnia Unijnych Pomysłów” – CZERWIEC 2014

ŁÓDŹ MIASTO DIECI 7.03.2014

ŁÓDZKIE WIADOMOŚCI DNIA 3.03.2014 

WYDARZENIA TV TOYA 3.03.2014

EXPRESS ILUSTROWANY 3.03.2014  

RADIO ŁÓDŹ 3.03.2014

MAMSPOTKANIE.PL 

Halo Łódź 4.02.2014 r. 

Odsłuchaj spot radiowy.

Przeczytaj artykuł – HALO ŁÓDŹ 16.10.2013