Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Statut

Statut

STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ

TOWARZYSTWO  INICJATYW  EUROPEJSKICH

(tekst jednolity z dnia 18. kwietnia 2011 r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie pn.: „Towarzystwo Inicjatyw Europejskich” ,o skróconej nazwie TIE, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest Łódź.
 3. Towarzystwo działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, statut i uchwały władz Towarzystwa.
 4. Towarzystwo w ramach swej działalności może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami      o podobnych profilach działania.
 5. Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cel i sposoby działania

 

§3

Celem Towarzystwa jest propagowanie i wdrażanie idei spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej.

 

§4

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez podejmowanie zadań w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 11. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 14. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 18. turystyki i krajoznawstwa,
 19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 20. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 21. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 22. promocji i organizacji wolontariatu,
 23. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 24. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 25. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 26. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 27. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1–32 Ustawy o działalności pożytku publicznego z dn. 24 kwietnia 2003 r. z póź. zm.,

 

§4 a

 Do realizacji celów i zadań Towarzystwo  może powoływać jednostki organizacyjne. 

 

Rozdział III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§5

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby prawne, fizyczne lub nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  a) Zwyczajnych,
  b) Wspierających,
  c) Honorowych.

 

§6

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna  zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub w inny sposób promuje działalność Towarzystwa Inicjatyw Europejskich. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Towarzystwa.

 

§7

 1. Wpisanie na listę członków zwyczajnych następuje po:
  a) złożeniu pisemnej deklaracji na obowiązujących formularzach,
  b) uiszczeniu opłaty wpisowej,
  c) przedłożeniu pisemnej rekomendacji przynajmniej dwóch członków Zarządu Towarzystwa,
  d) przyjęciu przez Zarząd Towarzystwa uchwały o wpisaniu na listę członków,
 2. Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Europejskich może podjąć drogą uchwały zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.
 3. Wpisanie  na listę członków wspierających następuje po:
  a) złożeniu pisemnej deklaracji na obowiązującym formularzu,
  b) przedłożeniu pisemnej rekomendacji dwóch członków Towarzystwa
 4. Członka wspierającego Zarząd może przyjąć do Towarzystwa na czas określony.
 5. Nadanie godności członkowstwa honorowego następuje na Walnym Zebraniu Członków  na wniosek Zarządu. 

 

§8

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
  b) uczestniczenia w zebraniach, dyskusjach, wykładach, seminariach, konkursach, wystawach, spotkaniach,    wyjazdach szkoleniowych itp. organizowanych przez Towarzystwo,
  c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a)  aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
  b)  dbania o dobre imię i godnego reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz,
  c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.
 3. Członek wspierający i honorowy ma prawo do:
  a) uczestniczenia w zebraniach, dyskusjach, wykładach, seminariach, konkursach, wystawach, spotkaniach, wyjazdach szkoleniowych itp. organizowanych przez władze Towarzystwa,
  b)  zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
 4. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek:
  a) dbania o dobre imię i godnego reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz,
  b) wspierania działalności  Towarzystwa poprzez promowanie tej działalności oraz pozyskiwanie środków na jej prowadzenie.

 

§9

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz Towarzystwa.
 3. Upływu czasu na jaki członek wspierający został przyjęty do Towarzystwa.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

§10

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 11

 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata. 
 2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§12

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie oraz porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 

§13

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie przewodniczący i protokolant.
 4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Towarzystwa.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Uchwalanie budżetu.
 4. Wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa.
 6. Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych świadczeń.
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
 9. Nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego.
 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Towarzystwa.
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§15

 1. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd.
 2. Zarząd składa się z  4 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. O liczbie osób wchodzących w skład Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków przed głosowaniem składu Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

§16

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Przygotowanie projektów budżetu i preliminarzy przedstawianych do uchwalenia  Walnemu Zebraniu Członków.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa.
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 9. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa.
 10. Udzielanie kierownikom lub koordynatorom projektów pełnomocnictw w zakresie ich realizacji.

 

§17

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.

 

§18

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Towarzystwa.
 2. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku w sprawie udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa.

 

§19

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze itd.

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  a)  składki członkowskie,
  b) dotacje i darowizny,
  c)  zyski wypracowane w czasie realizacji celów statutowych.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dochody Towarzystwa przeznaczane są na realizację celów statutowych.

 

§20

Do ważności oświadczenia woli, a także w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i jednego z członków Zarządu z zastrzeżeniem § 16 ust.10 statutu Towarzystwa Inicjatyw Europejskich.

 

§21

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów. 
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /z późniejszymi zmianami/.

 

Rozdział V

Postanowienia szczególne

 

§22

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego  członków, członków  organów  lub pracowników  oraz  osób,  z  którymi  pracownicy  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo  są związani  z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli zwane dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż w stosunku  do  osób  trzecich, w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania  majątku Towarzystwa na  rzecz jego członków, członków  organów  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do  osób  trzecich  chyba,  że  to  wykorzystanie  bezpośrednio  wynika  ze statutowego  celu  organizacji  albo  podmiotu,  o  którym mowa  w  art.  3 ust. 3,
d) zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.