Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

O projekcie

Projekt „Drabina marzeń!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

Realizator: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Partner: Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Okres realizacji: 01.10.2018-30.09.2021

Wartość projektu: 1 157 340,00 PLN (wartość dofinansowania – 1 157 340,00 PLN, wartość wkładu własnego: 70 200,00 PLN)

Cel projektu: Rozwój usług świadczonych przez świetlicę środowiskową prowadzoną przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służącą integracji społecznej i zapobieganiu patologiom wśród dzieci i młodzieży, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i Śródmieścia.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu przeżywanych przez nie trudności.

Projekt zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży łódzkiej, będącej w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej, udział w atrakcyjnych formach zajęć, dzięki którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Udział w nieodpłatnych zajęciach zwiększy szansę rozwoju i umożliwi wyrównanie różnic między nimi a młodzieżą wychowującą się w domach o wyższym statusie materialnym i prawidłowych relacjach wychowawczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, zgodnych z zakresem działań projektu, co przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci zmniejszeniu zjawiska i konsekwencji wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w świetlicy w Łodzi:

„W Planetarium”, ul. Pomorska 16A w Łodzi

Zgodnie ze zdefiniowanym celem działania, zaplanowane w ramach projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” są skoncentrowane na profilaktyce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.