Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
Rekrutacja uzupełniająca

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rusza z rekrutacją uzupełniającą do Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!”

O przyjęciu kandydatek do projektu decyduje spełnienie warunków udziału w projekcie oraz kolejność zgłoszeń.

Kandydatki w rekrutacji uzupełniającej przyjmowane są na podstawie nowego kwestionariusza zgłoszeniowego.

Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w projekcie (rekrutacji uzupełniającej do żłobka) znajdują się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Biura projektu – ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub przesłać skany formularza mailowo (akademiamaluszka.dlutow@gmail.com).

DO POBRANIA:

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Dłutów!” będzie prowadzona od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:

  • złożenie formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami – do dnia 28.04.2017 r. godz. 14.00
  • weryfikację formularzy zgłoszeniowych (ocena formalna i merytoryczna) do dnia 5.05.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej www.tie.com.pl oraz w Biurze projektu – do dnia 8.05.2017 r.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 15 kobiet które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym do:
A – 9 kobiet pracujących opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
B – 6 kobiet nie pracujących, pozostających bez pracy: nie pracujących, planujących powrót na rynek pracy, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym przebywających na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Biura projektu – ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub przesłać skany formularza  mailowo na adres akademiamaluszka.dlutow@gmail.com.

DO POBRANIA: