Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017, modyfikacja zapytania ofertowego

W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 realizowanej w formie żłobka na terenie gminy Łódź poprzez wprowadzenie następujących zmian we wzorze umowy najmu:

  • 3 pkt. 7. Zmienia się treść „Ustalona stawka czynszu obowiązywać będzie przez cały okres umowy określony w § 7 pkt. 1.”

na

„Ustalona stawka czynszu obowiązywać będzie przez cały okres umowy określony w § 7 pkt. 1.  z zastrzeżeniem pkt. 8.

  • 3 dodaje się pkt 8. O treści: „Najemca ma prawo do rocznej rewaloryzacji czynszu w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedzający”

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów § 3.

W związku z modyfikacją Zapytania Ofertowego, Zamawiający wydłużył termin składania Ofert do dnia 31.03.2017 r.

 

 

Leave a comment