Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 – modyfikacja zapytania ofertowego

W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 realizowanej w formie żłobka na terenie gminy Andrespol poprzez wprowadzenie następujących zmian we wzorze umowy najmu:

W § 3 dodaje się pkt 7 o treści: „Najemca zobowiązany jest pokrywać dodatkowo wszelkie koszty związane z eksploatacją lokalu, w szczególności za wodę, prąd, ciepło, podatek od nieruchomości oraz wywóz śmieci. W przypadku gdy koszty te poniesie Wynajmujący, może on żądać od Najemcy zwrotu odpowiednich kwot w terminie 7  dni od doręczenia wezwania.”

W związku z modyfikacją Zapytania Ofertowego, Zamawiający wydłużył termin składania Ofert do dnia 31.03.2017 r.

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00 lub e-mail: akademiamaluszka.andrespol@gmail.com

Leave a comment