Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
Rekrutacja od 1 kwietnia 2019 r.
 
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rusza z rekrutacją do ŻŁOBKA „AKADEMIA MALUSZKA W ANDRESPOLU”

Żłobek „Akademia Maluszka w Andrespolu” wpisany jest do Rejestru Żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Andrespol.

Żłobek w okresie kwiecień 2019 – marzec 2021 r. funkcjonuje w ramach trwałości realizacji projektu: „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”, zrealizowanego w okresie 01.04.2017-31.03.2019 r. przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie poniższych warunków, 
(o których mowa w Regulaminie Organizacyjnym):

  1. akceptacja Karty informacyjnej o dziecku będącym pod opieką Żłobka „AKADEMIA MALUSZKA W ANDRESPOLU” przez Komisję rekrutacyjną,
  2. zapoznanie się i akceptacja Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,
  3. uiszczenie opłaty wpisowej,
  4. podpisanie umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do żłobka znajdują się poniżej.

Kartę zgłoszenia dziecka należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Biura projektu – ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub przesłać skany formularza mailowo (akademiamaluszka.andrespol@gmail.com).

DO POBRANIA:

Drodzy Rodzice, 

w związku z uruchomieniem placówek „Akademia Maluszka” prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 wraz ze wszystkimi załącznikami (m.in. treścią deklaracji i oświadczeń) oraz z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji obowiązującym w Żłobkach Akademia Maluszka. 
 
 
Rekrutacja uzupełniająca do 31.03.2019 r.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rusza z rekrutacją uzupełniającą do Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”

O przyjęciu kandydatek do projektu decyduje spełnienie warunków udziału w projekcie oraz kolejność zgłoszeń.

Kandydatki w rekrutacji uzupełniającej przyjmowane są na podstawie nowego kwestionariusza zgłoszeniowego.

Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w projekcie (rekrutacji uzupełniającej do żłobka) znajdują się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Biura projektu – ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub przesłać skany formularza mailowo (akademiamaluszka.andrespol@gmail.com).

DO POBRANIA:

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!” będzie prowadzona od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:

  • złożenie formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami – do dnia 28.04.2017 r. godz. 14.00
  • weryfikację formularzy zgłoszeniowych (ocena formalna i merytoryczna) do dnia 5.05.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej www.tie.com.pl oraz w Biurze projektu – do dnia 8.05.2017 r.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 15 kobiet które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym do:
A – 9 kobiet pracujących opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
B – 6 kobiet nie pracujących, pozostających bez pracy: nie pracujących, planujących powrót na rynek pracy, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym przebywających na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Biura projektu – ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź lub przesłać skany formularza  mailowo na adres akademiamaluszka.andrespol@gmail.com.

DO POBRANIA: