Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości skutecznym sposobem przeciwdziałania zjawisku bezrobocia

Okres realizacji: 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2010 roku

Źródło dofinansowania:

Wartość dofinansowania:

Wkład własny: 0 PLN

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu mogły zostać osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu) zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego.

Cele:

Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia poprzez wsparcie 26 mieszkańców województwa łódzkiego prowadzące do ich samozatrudnienia.

Cele szczegółowe koncentrowały się na:

 • podniesieniu wiedzy uczestników projektu z zakresu zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzieleniu indywidualnego wsparcia doradczego poczynając od przygotowania biznes planów po opiekę doradczą w trakcie początkowego okresu funkcjonowania firmy tj. 12 miesięcy,
 • udzieleniu wsparcia finansowego dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w formie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w wysokości do 40 tys. złotych oraz wsparcia pomostowego w wysokości do 1100 złotych miesięcznie,
 • upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu promocji przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

 

Główne działania:

– wsparcie szkoleniowo-doradcze

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostały podpisane umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

Na podstawie zawartych umów uczestnicy odbyli 170 godzin szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej podzielonych na 8 tematów. Dodatkowo każdy z uczestników brał udział w konsultacjach z doradcą indywidualnym.

Był to istotny elementem projektu, który poprzedził rejestrację działalności gospodarczej przez uczestników. Moduł obejmował przeprowadzenie cyklu szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników obejmujących takie tematy jak: formy prawne rejestracji działalności gospodarczej, przygotowanie biznes planów, zarządzanie firmą oraz zasobami ludzkimi, marketing i reklamę, podstawy księgowości w mikroprzedsiębiorstwie, a także tworzenie planów i strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz wypełnianie wniosków o jednorazowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe w ramach projektu. Liczba uczestników grupy szkoleniowej była dostosowana do specyfiki danego zakresu tematycznego i będzie wynosiła od 8 do 26 osób.

Szkolenia prowadzone były w Łodzi w łącznym wymiarze 170 godzin. 

Udział w szkoleniach i doradztwie był bezpłatny i obowiązkowy.

Szkolenia i doradztwo były prowadzone w siedzibie biura projektu w Łodzi przy
ul. Próchnika 1.

Czas trwania modułu szkoleniowo-doradczego dla uczestników wynosił ok. 2 miesięcy i zakończony został testem sprawdzającym. Uczestnicy, którzy uzyskali pozytywny wynik testu mogli po zarejestrowaniu działalności gospodarczej złożyć do biura projektu wniosek o przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego na inwestycje oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Poniżej tematy oraz wymiar godzinowy zrealizowanych szkoleń:

– zasady prowadzenia działalności gospodarczej i formy prawne rejestracji firmy – 20 godzin szkoleniowych dla 26 osób,

– przygotowanie biznes planu – 30 godzin szkoleniowych dla 26 osób,

– metody i zasady zarządzania firmą – 20 godzin szkoleniowych dla 26 osób,

– marketing i reklam w mikroprzedsiębiorstwie oraz badanie rynku – 20 godzin szkoleniowych dla 26 osób,

– zasady księgowości i polityki finansowej w małej firmie – 25 godzin szkoleniowych dla 26 osób,

– budowanie strategii rozwoju firmy – 15 godzin szkoleniowych dla 26 osób,

– zewnętrzne źródła finansowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw – 30 godzin szkoleniowych dla 26 osób,

– przygotowanie wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe – 10 godzin szkoleniowych/grupa dla trzech grup (łącznie 26 osób).

Przewidziana została możliwość zwolnienia uczestnika z wybranych tematów szkoleń, jeżeli jego kwalifikacje lub doświadczenie, które znalazły swoje odzwierciedlenie w Indywidualnym Planie Działania to uzasadniają.

Zwolnienie uczestnika z danego tematu szkoleń nie zwalniało go z obowiązku zaliczenia testu na koniec modułu.

– jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Uczestnicy projektu (Beneficjenci pomocy), którzy ukończyli cykl szkoleniowy mogli po zarejestrowaniu działalności gospodarczej złożyć do biura projektu wnioski o udzielenie jednorazowego wsparcia inwestycyjnego oraz wsparcia pomostowego.

Powołana przez Kierownika projektu Komisja Oceny Wniosków dokonała podziału środków dostępnych w ramach projektu pomiędzy poszczególnych uczestników (Beneficjentów pmocy), którzy złożą wnioski.

Wysokość środków finansowych przewidzianych na jednorazowe wsparcie inwestycyjne wynosiła 800.000,00 zł – do 40.000 zł dla jednego uczestnika (Beneficjenta pomocy).

Posiadanie wkładu własnego nie było wymagane.

Wsparcie inwestycyjne wypłacane było w dwóch transzach: I transza – w wysokości 80% przyznanej dotacji, II transza – w wyskości do 20% przyznanej dotacji po zatwierdzeniu przez Kierownika projektu rozliczenia poniesionych wydatków przez danego uczestnika (Beneficjenta pomocy). Wysokość II transzy mogła być niższa od 20% w przypadku uznania, że część wydatków poniesionych przez uczestnika (Beneficjenta pomocy) nie mogła zostać uznana za wydatki kwalifikowalne (np.: nie zgodnie z biznes planem, harmonogramem rzeczowo-finansowym, brak potwierdzenia dokonania danej płatności itp.)

– wsparcie pomostowe

Uczestnicy projektu (Beneficjenci pomocy), którzy ukończyli cykl szkoleniowy mogli po zarejestrowaniu działalności gospodarczej złożyć do biura projektu wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Powołana przez Kierownika projektu Komisja Oceny Wniosków dokonała podziału środków dostępnych w ramach projektu pomiędzy poszczególnych uczestników (Beneficjentów pmocy), którzy złożyli wnioski.

Wysokość środków finansowych przewidzianych na podstawowe wsparcie pomostowe wynosiła 145.200,00 zł – 1.100,00 zł/miesięcznie dla jednego uczestnika (Beneficjenta pomocy) przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności. 

Została przewidziana możliwość przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy dla firm, których sytuacja po 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności nie będzie ustabilizowana, ale będą one rokowały rozwój w dalszej perspektywie czasu. Decyzje o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego podejmowała będzie Komisja Oceny Wniosków.

Wsparcie przekazywane było uczestnikom (Beneficjentom pomocy) w jednakowych miesięcznych transzach. Przekazanie kolejnej transzy wsparcia uzależnione było od zatwierdzenia przez Kierownika projektu rozliczenia poniesionych wydatków przez danego uczestnika (Beneficjenta pomocy).

Wsparcie pomostowe finansowe miało na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Określono zamknięty katalog rodzajów kosztów, na jakie mogło być przeznaczone wsparcie pomostowe finansowe.

Były to:

 1. a) daniny publicznoprawne, z wyjątkiem kar i grzywien,
 2. b) koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.),
 3. c) wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),
 4. d) koszty dzierżawy, czynszu, najmu lokali,
 5. e) koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń,
 6. f) koszty ubezpieczeń majątkowych i osobistych,
 7. g) koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej, prowadzenie strony internetowej itp.).

Koordynator projektu: Marcin Obijalski

Wykaz firm powstałych w ramach projektu:

  1. ….

KONFERENCJA – PREZENTACJE, ZDJECIA…

http://www.przedsiebiorczosc.tie.com.pl/konferencja