Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „DRABINA MARZEŃ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (dalej: „Projekt”) zaprasza do złożenia ofert, których celem jest wyłonienie Wykonawcy – Trenera warsztatów kulinarnych – w ramach Projektu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie 108 godzin warsztatów kulinarnych dla grupy max. 10 dzieci i młodzieży wraz z zapewnieniem artykułów spożywczych na powyższe warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat w świetlicy środowiskowej należącej do  Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: W „Planetarium” przy ul. Pomorskiej 16a, 91-416 Łódź lub w siedzibie Wykonawcy.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres:

Biuro Projektu „DRABINA MARZEŃ” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

lub e-mail:  drabinamarzen@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE_WARSZTATY KULINARNE

Leave a comment