Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Zasiłek 400 plus od 2022 roku

Drodzy Rodzice,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd, iż zamierza w ramach Polskiego Ładu wprowadzić nowe świadczenia dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego obowiązującego od 2022 roku, poniżej przesyłamy Państwu link do strony, na której znajdą Państwo informacje jak należy ubiegać o dotację, gdzie złożyć wniosek.

WAŻNE TERMINY dotyczące dofinansowania 400 plus na dziecko w żłobku

Do 31 maja 2022.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 48, do dnia 31 maja 2022 r. prawo do dofinansowania ustala się począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

Do 31 marca 2022.

Osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Do 14 stycznia 2022.

Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu opiekuna następujących danych:

  • numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
  • daty urodzenia rodziców
  • numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, lub klub dziecięcy

WAŻNE. Do 31 grudnia 2021.

O obowiązku przekazania powyższych danych, podmiot prowadzący odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy zawiadamia rodziców do dnia 31 grudnia 2021.

W związku z powyższym od stycznia 2022 roku będą przygotowane dla Państwa aneksy do umów zawierające odpowiedni zapis o możliwości ubiegania się o zasiłek oraz praw i obowiązków wynikających z przysługujących Państwu dotacji.

Pomocne linki:

https://lexedu.pl/aktualnosci/400-plus-na-dziecko-w-zlobku-od-2022-dofinansowanie-na-objecie-dziecka-opieka-zlobkowa/?fbclid=IwAR0eCf_tWAEvg2w6wXe1Oqzs1r33QtZkbq2siJGyRbcqPIkq9yorqpSgOUo

https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/dziecko-i-finanse/5329579,400-plus-na-dziecko-w-zlobku-2022.html

Leave a comment