Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Kategoria: Zapytania ofertowe – „Zabieramy dzieci z bramy”

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów teatralnych

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zaprasza do konkursu ofert na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat uczęszczających do świetlicy środowiskowej przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 28.09.2018 r. na adres:

Biuro Projektu „Zabieramy dzieci z bramy!”

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00

lub e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com

zapytanie ofertowe nr XV_TIE_ZDZB_UZ_2018-1 18.09.2018

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA NR XVTIEZDZB2018