ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA

  

Serdecznie zapraszamy do Żłobka AKADEMIA MALUSZKA prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115.

Żłobek powstał w ramach projektu:

"Żłobek AKADEMIA MALUSZKA - szansą dla kobiet w powrocie do pracy!" realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją "Projekt: Aktywność" w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.


Więcej informacji


Zapraszamy!!!"ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!"


Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizator: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Partner: Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Okres realizacji: 01.03.2016-28.02.2019

Wartość projektu: 1 133 442,10 PLN (wartość dofinansowania - 1 076 769,82 PLN, wartość wkładu własnego: 56 672,28 PLN)

Cel projektu: Rozwój usług świadczonych przez 2 świetlice środowiskowe prowadzone przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służące integracji społecznej i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i osiedla Teofilów.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w przezwyciężaniu przeżywanych przez nie trudności.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


PROJEKT 

Europejski wymiar Łodzi  
 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PUBLIKACJAMI:

EUROPEJSKI WYMIAR ŁODZI - O PROJEKCIE 


EUROPEJSKI WYMIAR ŁODZI - WSPARCIE PRZEDIĘBIORCÓW Z ŁODZI ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

KOLEJNE OPRACOWANIA UKAŻĄ SIĘ NIEBAWEM. 

 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich uczestniczy w Programie Wolontariatu Długoterminowego realizując projekt „Europejski wymiar Łodzi”, w którym zaangażowanych jest 2 wolontariuszy. Projekt dofinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem głównym projektu „Europejski wymiar Łodzi” jest ocena zmian, które zaszły w kilku obszarach funkcjonowania Miasta Łodzi przyczyniających się do spójności gospodarczej i społecznej z innymi regionami Europy w ciągu 9 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Do celów szczegółowych projektu należą:

  1. Ocena postępu dostępności komunikacyjnej Łodzi
  2. Ocena funkcjonowania Miasta Łódź, instytucji i organizacji łódzkich w międzynarodowych sieciach współpracy
  3. Ocena postępu w liczbie obcokrajowców studiujących w Łodzi
 

Europejskiego wymiar Łodzi to przede wszystkim uświadomienie mieszkańców Łodzi, że Unia Europejska wpływa na rozwój naszego miasta. W konsekwencji wejścia Polski do Unii, zaszły zmiany, które wyznaczają teraźniejszość i przyszłość kraju, w tym także Łodzi.

    
Operator
Programu Wolontariatu Długoterminowego

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa\

  Dofinansowanie Projekt dofinansowany w ramach Programu operacyjnego

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich